داستان آبیدیک

rabbinical assembly


فارسی

1 صنایع غذایی:: مجمع خاخام ها

* Rabbinical Assembly In such a case, the Rabbinical Assembly gets involved if the plant also processes vegetable oils and manufactures foods bearing Kosher symbol on the product packaging. RABBINICAL ASSEMBLY There are two dominant rabbinical assemblies in USA that oversee the processing, production, and distribution of foods at every level: The two major rabbinical assemblies in USA are Circle U with a symbol, ?

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code