داستان آبیدیک

race against time

ɹe͡is əgenst ta͡im


english

1 general:: Phrase(s): race against time 1. a rush; a rush to beat a deadline. • We were in a race against time to beat the deadline. • It was a race against time, but we made it. 2. to hurry to beat a deadline. • We had to race against time to finish before the deadline. • You don’t need to race against time. Take all the time you want.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code