داستان آبیدیک

socio economic stratification


فارسی

1 عمومی:: طبقه بندی اجتماعی-اقتصادی

, Gowan 2010), but some have investigated its role in socio-economic stratification. see also company performance; labour market; socio-economic stratification socio-economic stratification 53-54, 55-56; importance of social context 37-38; male/female network characteristics 46; network asymmetry and gender inequality 52; network disadvantage 54-55 ;see also the disadvantaged; inequality; socio-economic stratification Pritchett, Lant 37 socio-economic stratification 39, 85 ;

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه socio economic stratification ، معنی اصطلاح socio economic stratification ، به socio economic stratification چی می گن؟ ، socio economic stratification چی می شه؟، واژه socio economic stratification ، معادل socio economic stratification ، socio economic stratification synonym , socio economic stratification definition , socio economic stratification meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 207 میلی ثانیه.