داستان آبیدیک

uhd resolution


فارسی

1 عمومی:: کیفیت تصویر UHD

Its vibrant color tone and front UHD resolution also help make every single scene incredibly lifelike. VDIS is applied when recording video in UHD resolution. UHD Resolution, Front Camera The Galaxy Fold's 10 MP inner and front cameras support UHD resolution to capture every photo and video. The 10 MP inner and front cameras support UHD resolution

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code