داستان آبیدیک
معنی کلمه uvula ، معنی اصطلاح uvula ، به uvula چی می گن؟ ، uvula چی می شه؟، واژه uvula ، معادل uvula ، uvula synonym , uvula definition , uvula meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 290 میلی ثانیه.