ساتراپ


english

1 general:: satrap

transnet.ir


معنی کلمه ساتراپ ، معنی اصطلاح ساتراپ ، به ساتراپ چی می گن؟ ، ساتراپ چی می شه؟، واژه ساتراپ ، معادل ساتراپ ، ساتراپ synonym , ساتراپ definition , ساتراپ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 437 میلی ثانیه.