ساتور


english

1 general:: cleaver

transnet.ir


معنی کلمه ساتور ، معنی اصطلاح ساتور ، به ساتور چی می گن؟ ، ساتور چی می شه؟، واژه ساتور ، معادل ساتور ، ساتور synonym , ساتور definition , ساتور meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 295 میلی ثانیه.