ساتگین


english

1 general:: large cup

transnet.ir


معنی کلمه ساتگین ، معنی اصطلاح ساتگین ، به ساتگین چی می گن؟ ، ساتگین چی می شه؟، واژه ساتگین ، معادل ساتگین ، ساتگین synonym , ساتگین definition , ساتگین meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 291 میلی ثانیه.