ساتین


english

1 general:: satin, sateen

transnet.ir


معنی کلمه ساتین ، معنی اصطلاح ساتین ، به ساتین چی می گن؟ ، ساتین چی می شه؟، واژه ساتین ، معادل ساتین ، ساتین synonym , ساتین definition , ساتین meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 357 میلی ثانیه.