ساحر

sâher


english

1 general:: sorcerer, magician

transnet.ir

2 Law::
sorcerer
magician

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ساحر ، معنی اصطلاح ساحر ، به ساحر چی می گن؟ ، ساحر چی می شه؟، واژه ساحر ، معادل ساحر ، ساحر synonym , ساحر definition , ساحر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 287 میلی ثانیه.