ساچمه باری


english

1 general:: peening

transnet.ir


معنی کلمه ساچمه باری ، معنی اصطلاح ساچمه باری ، به ساچمه باری چی می گن؟ ، ساچمه باری چی می شه؟، واژه ساچمه باری ، معادل ساچمه باری ، ساچمه باری synonym , ساچمه باری definition , ساچمه باری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 392 میلی ثانیه.