L

ɛl


فارسی

1 عمومی:: دوازدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه L ، معنی اصطلاح L ، به L چی می گن؟ ، L چی می شه؟، واژه L ، معادل L ، L synonym , L definition , L meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 185 میلی ثانیه.