Nymphomania

nɪmfome͡iniə


فارسی

1 عمومی:: میل‌ شدید زن‌ بجماع‌، حشری‌ بودن‌ زن‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه Nymphomania ، معنی اصطلاح Nymphomania ، به Nymphomania چی می گن؟ ، Nymphomania چی می شه؟، واژه Nymphomania ، معادل Nymphomania ، Nymphomania synonym , Nymphomania definition , Nymphomania meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 280 میلی ثانیه.