داستان آبیدیک

U

ju


فارسی

1 عمومی:: بیست‌ و یكمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: ugly In addition to the idioms beginning with UGLY, Also see REAR ITS UGLY HEAD.

American Heritage Idioms


معنی کلمه U ، معنی اصطلاح U ، به U چی می گن؟ ، U چی می شه؟، واژه U ، معادل U ، U synonym , U definition , U meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 329 میلی ثانیه.