داستان آبیدیک

euthanasia


فارسی

1 عمومی:: مرگ‌ اسان‌، مرگ‌ یا قتل‌ كسانی‌ كه‌ دچار مرض‌ سخت‌ و

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: یوتانایز

14 Field euthanasia euthanasia, or mercy killing. Euthanasia is the act of relieving pain and suffering For wildlife rescuers and rehabilitators, euthanasia is a means of relieving an Euthanasia should be considered for animals that are

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. voluntary | involuntary VERB + EUTHANASIA perform, practise | legalize

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه euthanasia ، معنی اصطلاح euthanasia ، به euthanasia چی می گن؟ ، euthanasia چی می شه؟، واژه euthanasia ، معادل euthanasia ، euthanasia synonym , euthanasia definition , euthanasia meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 194 میلی ثانیه.