داستان آبیدیک
معنی کلمه fuzzy environment ، معنی اصطلاح fuzzy environment ، به fuzzy environment چی می گن؟ ، fuzzy environment چی می شه؟، واژه fuzzy environment ، معادل fuzzy environment ، fuzzy environment synonym , fuzzy environment definition , fuzzy environment meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 233 میلی ثانیه.