داستان آبیدیک

fuzzy


فارسی

1 عمومی:: كركی‌، تیره‌، پرزدار، خوابدار، ریش‌ ریش‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: فازی

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   adj. unclear VERBS be, feel, look, seem, sound | become, go The screen suddenly went fuzzy. ADV. all, extremely, very The truck's headlights were all fuzzy and ghostlike. | a bit, rather, slightly sticking up VERBS be | go ADV. all My hair's gone all fuzzy! | a bit, rather

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه fuzzy ، معنی اصطلاح fuzzy ، به fuzzy چی می گن؟ ، fuzzy چی می شه؟، واژه fuzzy ، معادل fuzzy ، fuzzy synonym , fuzzy definition , fuzzy meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 311 میلی ثانیه.