futurist


فارسی

1 عمومی:: آینده پژوه

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه futurist ، معنی اصطلاح futurist ، به futurist چی می گن؟ ، futurist چی می شه؟، واژه futurist ، معادل futurist ، futurist synonym , futurist definition , futurist meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 237 میلی ثانیه.