داستان آبیدیک
معنی کلمه fuzzy logic ، معنی اصطلاح fuzzy logic ، به fuzzy logic چی می گن؟ ، fuzzy logic چی می شه؟، واژه fuzzy logic ، معادل fuzzy logic ، fuzzy logic synonym , fuzzy logic definition , fuzzy logic meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 243 میلی ثانیه.