r bipolar gate insula


فارسی

1 عمومی:: ترانزیستور دوقطبی با گیت عایق شده

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه r bipolar gate insula ، معنی اصطلاح r bipolar gate insula ، به r bipolar gate insula چی می گن؟ ، r bipolar gate insula چی می شه؟، واژه r bipolar gate insula ، معادل r bipolar gate insula ، r bipolar gate insula synonym , r bipolar gate insula definition , r bipolar gate insula meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 164 میلی ثانیه.