داستان آبیدیک
معنی کلمه utility function ، معنی اصطلاح utility function ، به utility function چی می گن؟ ، utility function چی می شه؟، واژه utility function ، معادل utility function ، utility function synonym , utility function definition , utility function meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 265 میلی ثانیه.