داستان آبیدیک
معنی کلمه utility program ، معنی اصطلاح utility program ، به utility program چی می گن؟ ، utility program چی می شه؟، واژه utility program ، معادل utility program ، utility program synonym , utility program definition , utility program meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 288 میلی ثانیه.