داستان آبیدیک
معنی کلمه wage rate ، معنی اصطلاح wage rate ، به wage rate چی می گن؟ ، wage rate چی می شه؟، واژه wage rate ، معادل wage rate ، wage rate synonym , wage rate definition , wage rate meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 336 میلی ثانیه.