داستان آبیدیک

wag

wæg


فارسی

1 عمومی:: تكان‌ خوردن‌، جنبیدن‌، جنباندن‌، تكان‌، تكان‌ دادن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: verb wiggled: The dog wagged his tail.

Simple Definitions

2 general::   verb ADV. furiously The dog raced ahead, its tail wagging furiously.

Oxford Collocations Dictionary

3 general:: see TAIL WAGGING THE DOG; TONGUES WAG.

American Heritage Idioms


معنی کلمه wag ، معنی اصطلاح wag ، به wag چی می گن؟ ، wag چی می شه؟، واژه wag ، معادل wag ، wag synonym , wag definition , wag meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 246 میلی ثانیه.