داستان آبیدیک

ح


حائز
http://abidic.com/word/حائز

possessing

حائل نور
http://abidic.com/word/حائل نور

glare screen

حاتم
http://abidic.com/word/حاتم

generous

حاج جعفری زاده
http://abidic.com/word/حاج جعفری زاده

Hajjafari Zade

حاجات
http://abidic.com/word/حاجات

needs

حاجب
http://abidic.com/word/حاجب

chamberlain

حاجت
http://abidic.com/word/حاجت

need

حاجت داشتن
http://abidic.com/word/حاجت داشتن

require

حاجتمند
http://abidic.com/word/حاجتمند

needy

حاجز
http://abidic.com/word/حاجز

separating

حاجزی
http://abidic.com/word/حاجزی

phrenic

حاجی
http://abidic.com/word/حاجی

pilgrim

حاجی کربلایی محمد طهرانی
http://abidic.com/word/حاجی کربلایی محمد طهرانی

Haji Karbalaei Mohammad Taherani

حاد
http://abidic.com/word/حاد

acute

حادث
http://abidic.com/word/حادث

created

حادثه
http://abidic.com/word/حادثه

event

حادثه خیز
http://abidic.com/word/حادثه خیز

disaster prone

حادثه دریایی
http://abidic.com/word/حادثه دریایی

marine incident

حادثه ساز
http://abidic.com/word/حادثه ساز

trouble making

حادی
http://abidic.com/word/حادی

poignancy

حاذق
http://abidic.com/word/حاذق

proficient

حار
http://abidic.com/word/حار

hot

حارس
http://abidic.com/word/حارس

keeper

حاره
http://abidic.com/word/حاره

hot

حازم
http://abidic.com/word/حازم

prudent

حاسد
http://abidic.com/word/حاسد

envious

حاشا
http://abidic.com/word/حاشا

denial

حاشا کردن
http://abidic.com/word/حاشا کردن

deny

حاشیه
http://abidic.com/word/حاشیه

edge


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code