داستان آبیدیک

ز


زئونوز
http://abidic.com/word/زئونوز

zoonosis

زائد
http://abidic.com/word/زائد

excessive

زائدات پلاستیک
http://abidic.com/word/زائدات پلاستیک

plastic debris

زائدات دریایی
http://abidic.com/word/زائدات دریایی

marine debris

زائده
http://abidic.com/word/زائده

process

زائده آرنجی
http://abidic.com/word/زائده آرنجی

Olecranon process

زائدهٔ استیلوئید تمپورال
http://abidic.com/word/زائدهٔ استیلوئید تمپورال

Temporal styloid process

زائده خنجری
http://abidic.com/word/زائده خنجری

Xiphoid process

زائده غرابی
http://abidic.com/word/زائده غرابی

Coracoid process

زائده غرایی
http://abidic.com/word/زائده غرایی

coracoids process

زائده منقاری
http://abidic.com/word/زائده منقاری

Coronoid process

زائده های پستانی گیجگاهی
http://abidic.com/word/زائده های پستانی گیجگاهی

Mastoid process

زائده های نیزه ای
http://abidic.com/word/زائده های نیزه ای

Styloid process

زائده ی آرواره ی فک بالا
http://abidic.com/word/زائده ی آرواره ی فک بالا

palatine process of maxilla

زائده ی تریگوئید
http://abidic.com/word/زائده ی تریگوئید

Pterygoid process

زائده ی خاری
http://abidic.com/word/زائده ی خاری

spinous process

زائدۀ آرواره ای
http://abidic.com/word/زائدۀ آرواره ای

Alveolar process

زائدۀ پستانی
http://abidic.com/word/زائدۀ پستانی

Mastoid process

زائدۀ خنجری
http://abidic.com/word/زائدۀ خنجری

Xiphoid process

زائدۀ عرضی
http://abidic.com/word/زائدۀ عرضی

Transverse process

زائدۀ گونه ای
http://abidic.com/word/زائدۀ گونه ای

zygomatic process

زائدۀ لقمه ای
http://abidic.com/word/زائدۀ لقمه ای

Condyloid process

زائدۀ مفصلی
http://abidic.com/word/زائدۀ مفصلی

Articular process

زائدۀ منقاری
http://abidic.com/word/زائدۀ منقاری

Coronoid process

زائدۀ نیزه ای
http://abidic.com/word/زائدۀ نیزه ای

Styloid process

زائل
http://abidic.com/word/زائل

disappearance

زائل شدن
http://abidic.com/word/زائل شدن

disappear

زائل کردن
http://abidic.com/word/زائل کردن

remove

زائیده
http://abidic.com/word/زائیده

born

زاپاس
http://abidic.com/word/زاپاس

spare

زاج
http://abidic.com/word/زاج

alum

زاد
http://abidic.com/word/زاد

generation

زاد و ولد کردن
http://abidic.com/word/زاد و ولد کردن

reproduce

زادایست
http://abidic.com/word/زادایست

birth control

زادبوم
http://abidic.com/word/زادبوم

Birth place

زادروز
http://abidic.com/word/زادروز

birthday

زادگان
http://abidic.com/word/زادگان

children


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code