داستان آبیدیک

فاحش

fâ-heš


english

1 general:: blatant, tremendous

transnet.ir

2 Law:: (literally) obscene; foul : morally or spiritually odious; detestable. Indecent; smutty : obscene; indecent

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: (of mistake, error, fraud or deception) gross; very big

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code