داستان آبیدیک

فاحش

fâ-heš


english

1 general:: blatant, tremendous

transnet.ir

2 Law:: (literally) obscene; foul : morally or spiritually odious; detestable. Indecent; smutty : obscene; indecent

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: (of mistake, error, fraud or deception) gross; very big

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه فاحش ، معنی اصطلاح فاحش ، به فاحش چی می گن؟ ، فاحش چی می شه؟، واژه فاحش ، معادل فاحش ، فاحش synonym , فاحش definition , فاحش meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 332 میلی ثانیه.