داستان آبیدیک

Blood will tell

blʌd wɪl tɛl


english

1 general:: Phrase(s): Blood will tell. Prov. A person whose ancestors had certain characteristics, often bad ones, will eventually turn out to be similar. • Lisa’s father was a gambler, and now Lisa has started to gamble, too. Blood will tell. • William went to all the best schools, but he’s just as vulgar as the rest of his family. Blood will tell.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

زهره رنجبر 27 فروردین 1403
اصالتش مشخص خواهد شد. اصالت پنهان نمی‌ماند. ذاتش نشان داده خواهد شد.
0    0
« 1 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code