داستان آبیدیک

axis


فارسی

1 عمومی:: میله‌، محور چرخ‌، محور چرخ، محور تقارن‌، آسه، قط‌ب‌، محور، مهره‌ اسه‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. horizontal, vertical | x, y, z PREP. along an/the ~ the wage is measured along the horizontal axis | on an/the ~ The earth spins on its axis. PHRASES an axis of rotation the earth's axis of rotation | an axis of symmetry

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code