داستان آبیدیک

axle oil cooling


فارسی

1 مکانیک:: خنک‌کننده روغن اکسل

Axle oil temperature, front axle, SE410 (when axle oil cooling is installed) Axle oil temperature, rear axle, SE411 (when axle oil cooling is installed) Hydraulic oil temperature, SE906. Hydraulic diagram, fan, axle oil cooling Function Group: WLO, L180E [GB] Hydraulic diagram, fan, axle oil cooling P Motor, pump, axle oil cooling, front axle Q Hydraulic oil filter, front axle S Motor, pump, axle oil cooling, rear axle T Hydraulic oil filter, rear axle

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code