داستان آبیدیک

blonde

blɑnd


فارسی

1 عمومی:: بور، مو طلایی

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. attractive, beautiful, gorgeous, pretty, sexy, stunning | blue-eyed | dumb She's not just a dumb blonde. | natural She was slender and a natural blonde. | bottle | ash, platinum, strawberry a tall, strawberry blonde with stunning legs

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه blonde ، معنی اصطلاح blonde ، به blonde چی می گن؟ ، blonde چی می شه؟، واژه blonde ، معادل blonde ، blonde synonym , blonde definition , blonde meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 173 میلی ثانیه.