داستان آبیدیک

blood agar


فارسی

1 عمومی:: آگار خوندار

BA Blood agar In all of the aforementioned methods, the culture media [trypticase soy broth (TSB), Luria-Bertani broth (LB), nutrient agar (NA), tryptic soy agar (TSA), and blood agar (BA; see Abbreviations)] were accordingly selected to autoclave and stored at 4-5 °C.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه blood agar ، معنی اصطلاح blood agar ، به blood agar چی می گن؟ ، blood agar چی می شه؟، واژه blood agar ، معادل blood agar ، blood agar synonym , blood agar definition , blood agar meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 181 میلی ثانیه.