داستان آبیدیک

dacron


فارسی

1 عمومی:: پارچه‌ داكرون‌، نام‌ تجارتی‌ الیاف‌ مصنوعی‌

شبکه مترجمین ایران

2 ورزش و تربیت بدنی:: داکرون, داکرون نوعی الیاف مصنوعی محکم که با آن نخ های بافته با استحکام می‌سازند.

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code