داستان آبیدیک
معنی کلمه directed energy device ، معنی اصطلاح directed energy device ، به directed energy device چی می گن؟ ، directed energy device چی می شه؟، واژه directed energy device ، معادل directed energy device ، directed energy device synonym , directed energy device definition , directed energy device meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 165 میلی ثانیه.