داستان آبیدیک
معنی کلمه directed energy warfare ، معنی اصطلاح directed energy warfare ، به directed energy warfare چی می گن؟ ، directed energy warfare چی می شه؟، واژه directed energy warfare ، معادل directed energy warfare ، directed energy warfare synonym , directed energy warfare definition , directed energy warfare meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 145 میلی ثانیه.