داستان آبیدیک

element wise


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: عنصر به عنصر

� Element-wise operations When you need to do element-wise operation, then a The element-wise operators become . Algebraic operations on matrices involve element-wise operations. Note that a defines a 3�2 matrix so the a+2 command performs element-wise addition of a with a number 2.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code