داستان آبیدیک

element wise operation


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: عملیات عنصر به عنصر

� Element-wise operations When you need to do element-wise operation, then a The element-wise operators become . Algebraic operations on matrices involve element-wise operations. Since they are defined as arrays in MATLAB, polynomial addition and subtraction is simply an element-wise operation.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code