داستان آبیدیک

eleventh hour decision

ɪlɛvənθ a͡ʊɹ dəsɪʒən


english

1 general:: Phrase(s): eleventh-hour decision Fig. a decision made very late in a process, or at the last possible moment. • Eleventhhour decisions are seldom satisfactory. • The president’s eleventh-hour decision was made in a great hurry, but it turned out to be correct.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code