داستان آبیدیک

euphemistic labeling


فارسی

1 روان شناسی و مشاوره:: برچسب مدبرانه

includes moral justification, euphemistic labeling, and advantageous comparison (Bandura, Euphemistic labeling is the selective use of language that cognitively blame, minimizing or distorting the consequences, and euphemistic labeling) to explain their Euphemistic labeling 17 Cunning (for cheating). Euphemistic labeling.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code