داستان آبیدیک

euphoria


فارسی

1 عمومی:: سرزندگی، سرمستی، شادابی، نشاط، شادمانی، شادی، خوشی، خوشحالی، سرور

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: خوشی‌، رضامندی‌، مشاط‌، رضایت‌، خوشحالی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. early, initial after the initial euphoria | general QUANT. wave The news sparked a wave of euphoria across the country. VERB + EUPHORIA feel the euphoria we all felt when they were finally defeated EUPHORIA + VERB evaporate, fade PREP. ~ about All the euphoria about the ‘new methods’ soon faded. | ~ over By then, the euphoria over the fall of the Berlin Wall had evaporated. PHRASES a feeling of euphoria, a state of euphoria

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code