داستان آبیدیک

eurasian economic union


فارسی

1 تاریخ:: اتحادیه اقتصادی اوراسیا

Russia and China are harmonizing their respective efforts-China's Belt and Road Initiative (BRI) and Russia's Eurasian Economic Union (EEU)-to ensure fluid commerce across the former Soviet Union. One month later, Iran was admitted to the Eurasian Economic Union in spite of US efforts to tighten sanctions on Iran.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code