داستان آبیدیک

fuzzy performance index


فارسی

1 عمومی:: شاخص عملکرد فازی

Some popular approaches include to determining the cluster combination which minimizes the Fuzzy Performance Index (FPI) or Modified partition Entropy (MPE). ## fpi mpe S dJ/dphi ## class expon alfa confusion fpi mpe S ## 1 2 1.2 0.005124426 0.3826885 0.5664630 0.6686026 2.434422e+00 ## 2 2 1.3 0.005379610 0.5546698 0.7839436 0.8995941 3.054369e+00 ## 3 2 1.4 0.005247453 0.6992748 0.9354939 1.0541716 4.641781e+00 ## 4 2 1.5 0.004997139 0.8418018 1.0441222 1.1612614 1.396096e+01 ## 5 2 1.6 0.004700295 0.9707954 1.0915822 1.2156737 1.466621e+06 ## 6 3 1.2 0.008058919 0.3724314 0.4757238 0.5303243 1.981344e+00 ## 7 3 1.3 0.008700468 0.5496682 0.6911314 0.7563128 2.668302e+00 ## 8 3 1.4 0.009085534 0.7501051 0.8629492 0.9272163 1.732949e+01 ## 9 3 1.5 0.009135423 0.8499948 0.9400907 1.0114920 3.759586e+09 ## 10 3 1.6 0.008965663 0.9622403 1.0269282 1.0983380 1.931253e+06 ## 11 4 1.2 0.011368089 0.3356154 0.4098895 0.4404190 1.466233e+00 ## 12 4 1.3 0.012443913 0.5194940 0.6338683 0.6721924 1.612367e+00 ## 13 4 1.4 0.013312052 0.7052652 0.8180113 0.8575417 3.673102e+00 ## 14 4 1.5 0.013979655 0.8456542 0.9112886 0.9580570 3.265964e+08 ## 15 4 1.6 0.014225644 0.9552375 1.0052042 1.0566683 1.238797e+07 ## 16 5 1.2 0.014470766 0.3284219 0.3786159 0.3889102 1.346230e+00 ## 17 5 1.3 0.016338497 0.5085432 0.6032573 0.6227569 1.345716e+00 ## 18 5 1.4 0.018119534 0.7390841 0.8163015 0.8378098 3.718401e+04 ## 19 5 1.5 0.019640328 0.8469274 0.9033973 0.9361176 3.123211e+07 ## 20 5 1.6 0.020083903 0.9506230 0.9945531 1.0345826 1.146549e+07 ## 21 6 1.2 0.018138555 0.3353890 0.3670481 0.3605114 1.231055e+00 ## 22 6 1.3 0.020091380 0.4990245 0.5730767 0.5777931 1.222209e+00 ## 23 6 1.4 0.023620259 0.7438648 0.8203979 0.8315384 2.894973e+05 ## 24 6 1.5 0.025368293 0.8495561 0.9027086 0.9267227 1.174473e+11 ## 25 6 1.6 0.026754212 0.9462337 0.9880089 1.0205813 1.641539e+09 ## dJdphi PICP PIw ## 1 -1156.906 0.12973684 3.975894 ## 2 -1434.856 0.15605263 3.992315 ## 3 -1558.146 0.14421053 3.885237 ## 4 -1594.820 0.17052632 3.883247 ## 5 -1528.474 0.15736842 3.857267 ## 6 -1361.192 0.11105263 3.861995 ## 7 -1734.959 0.09789474 3.968063 ## 8 -1922.302 0.14289474 3.976594 ## 9 -1857.203 0.13368421 3.895518 Fuzzy clustering, 170, 198-218 Fuzzy Performance Index (FPI), 202

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه fuzzy performance index ، معنی اصطلاح fuzzy performance index ، به fuzzy performance index چی می گن؟ ، fuzzy performance index چی می شه؟، واژه fuzzy performance index ، معادل fuzzy performance index ، fuzzy performance index synonym , fuzzy performance index definition , fuzzy performance index meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 233 میلی ثانیه.