داستان آبیدیک

fuzzy yellow balls


فارسی

1 علوم اجتماعی و جامعه شناسی:: توپ های زرد فازی

Will's company Fuzzy Yellow Balls Fuzzy Yellow Balls, or "FYB," as Although FYB was set up using a product-launch model and had been relying on warm JV FYB dove head on into the Survey Funnel Strategy, and implemented it start to finish, using FYB was officially off the revenue plateau where it had been stuck for so long.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code