داستان آبیدیک

gaiety


فارسی

1 عمومی:: شادمانی، سرور، نشاط، خوشحالی، شادابی، سرمستی، سرزندگی، خوشی، شادی

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: شادی‌، بشاشت‌، خوشدلی‌، سبك‌ روحی‌، شادمانی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun a state of joyful exuberance or merriment: The party helped spark gaiety and laughter.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code