داستان آبیدیک

gain dominion over

ge͡in dəməniən ovəɹ


english

1 general:: Phrase(s): gain dominion over someone or something to achieve total authority over someone or something. • The dictator sought to gain dominion over the entire country. • Harry was not happy until he had gained dominion over the people who worked for him.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code