داستان آبیدیک

gain from

ge͡in fɹɑm


english

1 general:: Phrase(s): gain something from something to earn or achieve something from something. • I hope you gain something worthwhile from all this. • I know I will gain some valuable experience from this job., Phrase(s): gain from something to benefit from something. • I hope you gain from this experience. • What do you think I will gain from this?

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code