داستان آبیدیک

ivory tower

a͡ivəɹi ta͡ʊəɹ


فارسی

1 عمومی:: محل‌ دنج‌، گوشه‌خلوت‌، محل‌ ارام‌ برای‌ تفكر، برج‌ عاج‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: A place or attitude of retreat, remoteness from everyday affairs, as in What does the professor know about student life, living as he does in an ivory tower? This term is a translation of the French tour d'ivoire, which the critic Saint-Beuve used to describe the attitude of poet Alfred de Vigny in 1837. It is used most often in reference to intellectuals and artists who remain complacently aloof.

American Heritage Idioms


معنی کلمه ivory tower ، معنی اصطلاح ivory tower ، به ivory tower چی می گن؟ ، ivory tower چی می شه؟، واژه ivory tower ، معادل ivory tower ، ivory tower synonym , ivory tower definition , ivory tower meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 206 میلی ثانیه.