داستان آبیدیک

jab

d͡ʒæb


فارسی

1 عمومی:: ضربت‌ با چیز تیز، خرد كردن‌، سك‌ زدن‌، ضربت‌ با مشت‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun sudden hit/push ADJ. left, right | hard, painful, sharp | elbow VERB + JAB give sb | feel PREP. ~ in/to Scott gave him a sharp left jab to the ribs. injection ADJ. flu, tetanus, typhoid, etc. VERB + JAB have Did you have a flu jab this year? | give sb

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه jab ، معنی اصطلاح jab ، به jab چی می گن؟ ، jab چی می شه؟، واژه jab ، معادل jab ، jab synonym , jab definition , jab meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 582 میلی ثانیه.