داستان آبیدیک

jab

d͡ʒæb


فارسی

1 عمومی:: ضربت‌ با چیز تیز، خرد كردن‌، سك‌ زدن‌، ضربت‌ با مشت‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun sudden hit/push ADJ. left, right | hard, painful, sharp | elbow VERB + JAB give sb | feel PREP. ~ in/to Scott gave him a sharp left jab to the ribs. injection ADJ. flu, tetanus, typhoid, etc. VERB + JAB have Did you have a flu jab this year? | give sb

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code