داستان آبیدیک
معنی کلمه ivory turner ، معنی اصطلاح ivory turner ، به ivory turner چی می گن؟ ، ivory turner چی می شه؟، واژه ivory turner ، معادل ivory turner ، ivory turner synonym , ivory turner definition , ivory turner meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 250 میلی ثانیه.