داستان آبیدیک

jack of all trades

d͡ʒæk ɑv ɑl tɹe͡idz


فارسی

1 عمومی:: همه‌ كاره‌، همه‌ فن‌ حریف‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: Phrase(s): jack of all trades someone who can do several different jobs instead of specializing in one. • John can do plumbing, carpentry, and roofing—a real jack of all trades. He isn’t very good at any of them. • Take your car to a certified engine mechanic, not a jack of all trades.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code